Skip to main content

Ochrona Danych Osobowych w LKS Orlęta Cielądz

§1
Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Członków, Zawodników, Rodziców, Pracowników, dalej zwanych Uczestnikami, Ludowego Klubu Sportowego Orlęta Cielądz, jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Ludowy Klub Sportowy Orlęta Cielądz” z siedzibą w Niemgłowy 9, 96-214 Cielądz wpisane do ewidencji Klubów Sportowych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. LKS Orlęta Cielądz widnieje pod numerem I/6. NIP: 8351507160, REGON: 750798916.

2.  Uczestnik, który zgłosi się po pomoc do Administratora, powinien pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa może zajść potrzeba uwierzytelnienia jego tożsamości przed realizacją zapytania, udzieleniem informacji lub pomocy.

3. Uczestnicy a w szczególności  Zawodnicy oraz Trenerzy podlegają rejestracji w Systemie Extranet, którego właścicielem jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7, 02-366 Warszawa wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000091546.

4. Administrator prowadzi rejestrację filmową i fotograficzną, w  czasie treningów i meczów piłkarskich organizowanych przez Ludowy Klub Sportowy Orlęta Cielądz oraz Polski Związek Piłki Nożnej i  Związki Podległe wyłącznie do celów informacyjnych i  statystycznych, zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym Roz. 10 §81 ust. 2.

5. PZPN oraz podległe mu Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej są Współadministratorem danych osobowych Uczestników, w zakresie niezbędnym do prawidłowego organizowania rozgrywek wynikających z przepisów PZPN i WZPN.

6. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania i ochrony danych osobowych przez LKS Orlęta Cielądz, Uczestnik może skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych

a) mailowo: prezes(at)orletacieladz.pl;

b) korespondencyjnie: LKS Orlęta Cielądz, Niemgłowy 9, 96-214 Cielądz.

§2
Cele Przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane przetwarzane przez Administratora lub Współadministratorów to przede wszystkim dane udostępniane przez Uczestników w celu rejestracji w Systemie Extranet. W celu zgłoszenia zawodnika, do udziału w rozgrywkach, meczach, turniejach piłkarskich, organizowanych przez PZPN, WZPN-y oraz inne podmioty należące do związków piłkarskich.

2. Dane rodziców i/lub prawnych opiekunów dziecka/podopiecznego, przetwarzane są w celu:

a. przyjęcia dziecka/podopiecznego, jako Członka-Uczestnika do klubu i zezwolenia dziecku/podopiecznemu na wzięcie udziału w zajęciach prowadzonych przez LKS Orlęta Cielądz,

b. rejestracji dziecka/podopiecznego w Systemie Extranet o którym mowa w §1 ust. 3,

c. informowania rodziców/ prawnych opiekunów o godzinach treningów, zbiórek przed meczowych oraz innych wydarzeniach związanych z działalnością klubu, poprzez kontakt telefoniczny lub sms, trenerów lub przedstawicieli władz Klubu,

d. ubezpieczenia dziecka/podopiecznego od NNW.

3. Dane Zawodników i Pracowników przetwarzane są w celu:

a. przyjęcia Zawodnika, jako Członka-Uczestnika do klubu i zezwolenia Zawodnikowi na wzięcie udziału w zajęciach prowadzonych przez LKS Orlęta Cielądz,

b. rejestracji zawodników i trenerów w Systemie Extranet, o którym mowa w §1 ust. 3,

c. ubezpieczenia Zawodnika od NNW,

d. przyznawania nagród rzeczowych i finansowych Zawodnikom ,

e. podpisywania umów cywilnoprawnych z pracownikami,

f. wypełnienia obowiązków prawnych względem instytucji państwowych,

g. do celów informacyjnych i statystycznych.

4. W celu rejestracji wizerunku Zawodników pełnoletnich oraz Trenerów i Członków Zarządu Klubu.  Stosuje się odpowiednio zapis z §1 ust. 4.

5. W celu rejestracji wizerunku Zawodników niepełnoletnich,  w  czasie treningów i meczów piłkarskich organizowanych przez Ludowy Klub Sportowy Orlęta Cielądz oraz Polski Związek Piłki Nożnej i  Związki Podległe, wyłącznie do celów informacyjnych i  statystycznych. Wymagana jest zgoda rodziców i/lub opiekunów prawnych. Nie stosuje się zapisu z §1 ust. 4.

6. Wizerunki, o których mowa w ust. 4 i 5 są powielanie i rozpowszechnianie poprzez stronę internetowa Klubu (https://www.orletacieladz.pl/) oraz publikacje wydawane przez klub,  wyłącznie do celów statystycznych i informacyjnych.

7. Dane pozostałych Członków, przetwarzane są w celu:

a. prowadzenia działalności statutowej Klubu,

b. informowania członków o godzinie i miejscu rozgrywania meczów LKS Orlęta Cielądz, oraz innych wydarzeniach związanych z działalnością Klubu poprzez kontakt sms przedstawiciela  Klubu.

8. W celu wypełnienia obowiązków prawnych Administrator może przekazać dane podmiotom współpracującym z Administratorem i posiadającym odpowiednie uprawnienia.

§3
Przechowywanie Danych Osobowych

1. Administrator przetwarza dane Uczestników w ramach działalności statutowej Klubu, do 3 lat po wygaśnięciu członkostwa Uczestnika w Klubie.

2. Administracja danymi Zawodników, Trenerów, Członków Zarządu,  niezbędnymi do prowadzenia informacji statystycznych i historycznych w tym: imię i nazwisko, statystyki z występów, wizerunek filmowy i fotograficzny nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3. Administrator i Współadministratorzy przetwarzają dane Uczestników w ramach Systemu Extranet wyłącznie przez czas niezbędny, nie dłużej niż do ustania przyczyn tego przetwarzania, w tym do momentu wycofania zgody, jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie danych w określonym zakresie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.

4. Jeżeli w stosunku do określonego rodzaju danych osobowych cel został zrealizowany, Współadministrator usunie takie dane z Systemu Extranet lub dokona ich anonimizacji, o ile będzie to praktycznie możliwe.

5. W przypadku umowy lub innego stosunku prawnego łączącego Uczestnika a Administratorem lub Współadministratorem przez czas niezbędny do realizacji umowy lub czas trwania danego stosunku prawnego.

6. W przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód na otrzymywanie informacji reklamowych, promocyjnych, marketingowych, handlowych oraz newsletter’a  do czasu wycofania przez Uczestnika odpowiedniej zgody.

§4
Odbiorcy Danych Osobowych

1. Odbiorcami danych mogą być:

a. Polski Związek Piłki Nożnej oraz Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, Kluby Sportowe, Szkółki Piłkarskie, Podmioty trzecie zaangażowane w prowadzenie rozgrywek piłki nożnej, które łączy z PZPN odrębna umowa lub porozumienie,

b. podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takie, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, lub współpracują z Administratorem w ramach kampanii marketingowych,

c. użytkownicy serwisu internetowego LKS Orlęta Cielądz znajdującego się pod adresem https://www.orletacieladz.pl/.

d. inni Członkowie Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem Członków Zarządu Klubu,

e. organy państwa, uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,

f. inne organizacje i osoby, którym Administrator może ujawnić dane osobowe, na podstawie przepisów prawa

2. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu przepisów RODO, bez wyraźniej pisemnej zgody Uczestnika.

§5
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

1. Na podstawie art. 15 RODO, Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących.

2. Na podstawie art. 16 RODO, Uczestnik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych.

3. Na podstawie art. 17 RODO, Uczestnik ma prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia
zapomnianym”.

4. Na podstawie art. 18 RODO, Uczestnik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.

5. Na podstawie art. 20 RODO, Uczestnik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, pomiędzy różnymi podmiotami (administratorami).

6. Na podstawie art. 21 RODO, Uczestnik ma prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Odnośnie uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, Uczestnik w celu zgłoszenia żądania może lub dokonać zgłoszenia na adres mailowy Administratora Ochrony Danych: prezes(at)orletacieladz.pl.

8. Skarga do organu nadzorczego: w przypadku jakichkolwiek skarg i zażaleń związanych z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że określone przetwarzanie danych.

9. Profilowanie i przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany: dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Uczestników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Uczestników. Administrator zastrzega sobie także możliwość „profilowania” danych osobowych oraz innych danych gromadzonych za pośrednictwem Extranetu, które może polegać m.in. na wykorzystaniu w/w danych do oceny niektórych czynników osobowych Uczestników.