Skip to main content

Statut Stowarzyszenia LKS Orlęta Cielądz

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy „Orlęta”, zwany dalej Klubem. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej LKS „Orlęta”.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w niniejszym statucie.

§2

1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zaś  siedzibą klubu jest wieś Cielądz.

2. Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014 ze zm. ) , ustawą z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm. ) oraz niniejszym statutem.

3. Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji stowarzyszeń.

§3

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może zatrudniać pracowników.

2. Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

3. Klub jest zawiązany na czas nieokreślony.

§4

1.Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania

§5

1. Celem klubu jest:

a. prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców na terenie działania Klubu i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,

b. stwarzanie właściwych warunków do uprawiania piłki nożnej oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie oraz innych sportach ruchowych,

c. propagowanie rozwoju piłki nożnej oraz innych dziedzin sportu wśród dzieci i młodzieży, postaw współpracy grupowej i rozwoju indywidualnego,

d. promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play,

e. organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),

f. organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych,

g. stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk piłkarskich oraz wyczynowych sportowców, oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach,

h. wspieranie młodych talentów piłkarskich i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć, w szczególności poprzez przyznawanie nagród oraz stypendiów sportowych,

i.propagowanie uprawiania czynnego sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

j.wydawanie publikacji, w tym broszur informacyjnych, plakatów, ulotek, periodyków, katalogów, książek.

2. Klub realizuje swoje cele poprzez

a. współdziałanie z władzami sportowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

b. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi okręgowej, krajowej i międzynarodowej,

c. organizowanie ćwiczeń i zajęć sportowych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

d. organizację zawodów sportowych oraz turystyczno-rekreacyjnych i kulturowych,

e. występowania z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów
w sprawach organizacji imprez zawodów, zlotów wynikających z celów wymienionych w rozdziale II §5 ust. 1,

f. organizację szkoleń, prelekcji, pokazów slajdów i spotkań z profesjonalnymi sportowcami, mających na celu propagowanie piłki nożnej,

g. podejmowanie działań promujących młodych sportowców, zwłaszcza członków Klubu, takich jak stwarzanie im możliwości brania udziału
w zawodach na terenie Polski i poza jej granicami,

h. prowadzenie własnej strony internetowej jako źródła informacji o działalności Klubu,

i. współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania,

j. przyznawanie nagród, stypendiów, wyróżnień, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków Klubu,

k. realizację własnych projektów zgodnie z celami wymienionymi w rozdziale II §5,

l. opiniowanie projektów dotyczących budowy ośrodków sportowych, oraz budowę i organizację obiektów sportowych,

m. organizowanie imprez charytatywnych realizujących cele statutowe,

n. nadawanie odznak organizacyjnych,

o. inne działania realizujące cele statutowe.

§6

1. Dla zapewnieni środków finansowych na realizację celów statutowych, klub może zwracać się do sponsorów o udzielenie darowizny na rzecz Kluby oraz jednostek samorządu terytorialnego o dotację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§7

1. Członkami klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Klub posiada Członków:

a. Zwyczajnych

b. Uczestników

c. Honorowych

d. Wspierających

§8

1.Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczny, która zostanie wprowadzona przez jednego członka Klubu, złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta na członka uchwałą Zarządu Klubu.

2.Członkiem uczestnikiem może być małoletni, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów w formie podpisania deklaracji, o której mowa w ust. 1.

3.Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój klubu. Członkowie honorowi są ustanawiani Uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu.

4.Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną dla realizacji celów Klub. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie Uchwały Klubu.

§9

1.Członek zwyczajny ma prawo:

a.czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Klubu,

b.kandydowania do władz Klubu po upływie 1 roku od dnia wpisania w poczet członków zwyczajnych Klubu,

c.zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu,

d.korzystać z uprawnień członkowskich wynikających z działalności Klubu,

e.nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską,

f.uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

2.Członek uczestnik ma prawa określone w §9 ust. 1 pkt. c,e,f,g.

3.Członek honorowy ma prawa określone w §9 ust. 1 pkt. z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4.Członek honorowy ma prawa określone w §9 ust. 1 pkt. z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.


§10

1.Członek zwyczajny ma obowiązek:

a.brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów,

b.czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Klubu,

c.regularnego opłacania składek członkowskich

d.przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,

e.udziału we wszelkich imprezach sportowych,

2.Członek uczestnik ma obowiązki określone w §10 ust. 1 pkt. a,c,d,e.

3.Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem doradczym. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

4.Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.

§11

1.Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

a.pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b.wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Klubu,

- z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu,

c.na pisemny wniosek 5 członków Klubu, z ww. powodów,

d.utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

e.śmierci członka oraz utrata osobowości prawnej przez osoby prawne,

f.wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu.

2.Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje termin odwoławczy, który wynosi 15 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

3.Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.

4.Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.

5.Od uchwały Zarządu w przedmiocie zawieszenia przysługuje, w terminie 15 dni od dnia doręczenie zawiadomienia w tym przedmiocie, odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu

§12

1.Władzami Klubu są:

a.Walne Zebranie Członków,

b.Zarząd,

c.Komisja Rewizyjna.

2.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§13

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie odbywa się zgodnie z regulaminem i porządkiem obrad zatwierdzonym przez siebie.

3.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a.określenie głównych kierunków działa i rozwoju Klubu,

b.uchwalanie zmian statutu,

c.wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d.udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e.uchwalenie regulaminu Zarządu,

f.uchwalenie budżetu,

g.uchwalenie wysokości składek członkowskich, opłat wpisowych oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu,

h.wybór i odwołanie wszystkich władz Klubu,

i.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,

j.rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu i jego władze,

k.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

m.podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

n.określenie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród, stypendiów
jeżeli wartość tychże przekracza 3000 zł. na jedną osobę w skali roku,

o.wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku Klubu powyżej wartości 25 000 złotych,

p.ustanawianie członków honorowych na wniosek Zarządu.

§14

1.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a.z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b.z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, uczestnicy oraz zaproszeni goście.

2.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie zwykłą większością głosów niezależnie od liczby członków obecnych na Zebraniu.

3.Głosowania przeprowadzane na Walnym Zebraniu Członków są jawne.

§15

1.Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na 1 rok przez Zarząd Klubu. Pierwszy termin, drugi termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Pomiędzy pierwszym a drugim terminem zwołania Walnego Zebrania Członków musi upłynąć 7 dni.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane na skutek:

a.uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów,

b.wniosku Komisji Rewizyjnej,

c.pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zw. Klubu.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia stosownej uchwały lub zgłoszenia wniosku.

4.O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia Członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§16

1.Do reprezentowania Klubu na zewnątrz i kierowania całą jego działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków powołany jest Zarząd.

2.Zarząd składa się z 5 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Dyrektora Sportowego, Skarbnika i Sekretarza. Wybranych i powołanych przez Walne Zebranie Członków

§17

1.Do kompetencji Zarządu należy:

a.reprezentowanie Klubu na zewnątrz poprzez reprezentantów Zarządu
oraz działanie w jego imieniu,

b.realizacja celów Klubu poprzez przyjmowanie stosownych uchwał Zarządu,

c.sprawowanie zarządu nad majątkiem klub, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

d.wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

e.sporządzanie planów działania i budżetu,

f.podpisywanie umów sponsorskich, składanie wniosków o przyznanie grantów,

g.składanie wniosków w konkursach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje państwowe, fundacje

h.określenie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród, stypendiów
do łącznej wartości nie przekraczającej 3000 zł na osobę, na rok,
z zastrzeżeniem §13 ust. 3 pkt. n,

i.podejmowanie uchwał w sprawieni nabywania, zbywania lub obciążania majątku Klubu do wartości 25 000 złotych, z zastrzeżeniem §13 ust. 3 pkt. o,

j.zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

k.określanie wzorów deklaracji, legitymacji członkowskich, odznaczeń, nagród, dyplomów, strojów meczowych i treningowych, barw klubowych, herbu,

l.przygotowywanie publikacji, w tym broszur informacyjnych, plakatów, ulotek, periodyków, katalogów, książek

m.przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków Klubu,

n.nadawanie odznak i odznaczeń,

o.podpisywanie umów z pracownikami oraz umów na wykonywanie usług niezbędnych do realizowania celów Klubów wymienionych w  §5 ust. 1

2.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu.

3.W razie rezygnacji z ważnych powodów przez Prezesa Zarządu, w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który będzie pełnił funkcję poprzednika do końca trwania kadencji, a jeżeli to niemożliwe do czasu zwołania najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4.Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§18

1.W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów, uchwał obowiązujących w Klubie, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.

2.Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscypliny uchwalony przez Zarząd.

3.W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności

4.Od decyzji Zarządu o ukaraniu, Członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§19

1.Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków,
w tym Sekretarza. Komisja Rewizyjna konstytuuje się, wybierając spośród siebie Przewodniczącego.

2.Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli na działalnością finansową Klubu. Kontroluje działalność Zarządu nie rzadziej niż raz w roku.

3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedzialny jest za prawidłowe zorganizowanie jej pracy oraz prawidłowe sporządzenie protokołów z kontroli oraz za ich archiwizację.

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, mogą jednak brać udział w posiedzeniach Zarządu z prawem do głosu doradczego.

5.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

6.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.kontrolowanie działalności Zarządu Klubu, występowanie z wnioskami o udzielenie wyjaśnień i żądaniem usunięcia nieprawidłowości,

b.składania wniosków i sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków,

c.prawo żądania zwołania Walnego Zebrania członków oraz Zebrania Zarządu,

d.składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Klubu,

e.rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu Członków Klubu,

f.rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami a władzami Stowarzyszenia.

§20

1.W razie gdy skład Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują podejmując odpowiednią uchwałę, pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż dwóch członków
w/w organów.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§21

1.Majątek Klubu powstaje:

a.ze składek członkowskich o opłat wpisowych,

b.darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzenia majątkowego poczynionego na rzecz Klubu,

c.dotacji i ofiarności publicznej,

d.z odsetek bankowych i innych przychodów kapitału.

2.Majątek Klubu przeznaczony jest na realizację celów Klubu oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.

3.Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane na koncie głównym Klubu, subkoncie Klubu lub w kasie Klubu.

4.Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.Decyzje w sprawie nabywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd,z zastrzeżeniem §13 ust. 3 pkt. n, o.

6.Zarząd może ustanawiać pełnomocników i ustalać zakres ich kompetencji.

§22

1.Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, których wartość nie przekracza 1000 złotych, wymagany jest podpis jednego Członka Zarządu.

2.Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, których wartość przekracza 1000 złotych, wymagany jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§23

1.Zmiana Statutu następują w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§24

1.Decyzję o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

2.Uchwałę o rozwiązaniu Klubu oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3.Likwidację Klubu przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.

4.Majątek pozostały po likwidacji Klubu przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Klubu.

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.